K261 Kannon Painting and Heart Sutra by Sugawara Jihō 菅原時保

Heart Sutra brushed in semi-cursive script*
(signed) Kanchō Donge**

* For translation see appendix.

** “Kanchō” means “Chief Prelate” and “Donge” is Jihō’s Zen master name.

 虚 三 故 無 無 亦 観 
 故 藐 無 苦 色 復 自 
 説 三 有 集 声 如 在 
 般 菩 恐 滅 香 是 菩 
 若 提 怖 道 味 舎 薩 
 波 故 遠 無 触 利 行 
 羅 知 離 知 法 子 深 摩
 蜜 般 一 亦 無 是 般 訶
 多 若 切 無 眼 諸 若 般
 呪 波 顛 得 界 法 波 若
管 即 羅 倒 以 乃 空 羅 波
長 説 蜜 夢 無 至 相 蜜 羅
曇 呪 多 想 所 無 不 多 蜜
華 曰 是 究 得 意 生 時 多
  大 竟 故 識 不 照 心
 羯 神 涅 菩 界 滅 見 経
 諦 呪 般 提 無 不 五 
 々 是 三 薩 々 垢 薀 
 々 大 世 埵 明 不 皆 
  明 諸 依 亦 浄 空 
 波 呪 佛 般 無 不 渡 
 羅 是 依 若 々 増 一 
 羯 無 般 波 明 不 切 
 諦 上 若 羅 尽 減 苦 
  呪 波 蜜 乃 是 厄 
 波 是 羅 多 至 故 舎 
 羅 無 蜜 故 無 中 利 
 僧 等 多 心 老 無 子 
 羯 々 故 無 死 色 色 
 諦 呪 得 罜 亦 無 不 
  能 阿 碍 無 受 異 
 菩 除 耨 々 老 想 空 
 提 一 多 々 死 行 々 
 薩 切 羅  尽 識 不 
 姿 苦    無 異 
 訶 真    眼 色 
  實    耳 々 
 般 不    鼻 即 
 若     舌 是 
 心     身 空 
 経     意 々 
       即 
       是 
       色 
       受 
       想 
       行 
       識 Sugawara Jihō (菅原時保, 1866-1956)
K261 hanging scroll, sumi on silk 134.7 cm × 42.0 cm.

 

In this Kannon Zenga, the characters of the profound Heart Sutra dance around Kannon in almost a playful manner. Kannon has some color to her, giving her a bit of flesh, making her more realistic and approachable. Jihō painted Darumas as well, but his Kannons are superior, soft and graceful.