K254 Shinobu (Perseverance) by Ashikaga Shizan 足利紫山